Dorpsraad Giessen-Oudekerk

Copyright © 2014 - 2018 Oudkerks Belang. Alle rechten voorbehouden

Laatste update 16-06-2018

Opgericht 29 januari 2014

LOPENDE PROJECTEN 2016


Opknappen en renoveren Steiger

De gemeente is het met de dorpsraad eens dat de steiger moet worden aangepakt. Op dit moment zijn we als dorpsraad met een nieuw ontwerp voor de inrichting voor het gebied bij de steiger. Ideeën hiervoor zijn altijd welkom. Verder zal worden gekeken wat gedaan kan worden aan de graffity op het transformatorhuisje. Hierover zijn we in gesprek met Stedin.


Afvalbakken en verkeersbordjes bij hondenuitlaatplaats.

Het stuk grond langs het rode sintelpad in de Kloeve is aangewezen als honden uitlaatplaats. Er zullen extra vuilnisbakken in dit gebied worden geplaatst zodat hondenbezitters de uitwerpselen van hun viervoeters makkelijker op kunnen ruimen. Het verzoek is uiteraard om hier ook gebruik van te maken.

Er zal worden gekeken naar het aanbrengen van ludieke bordjes met aanwijzing van de uitlaatplaats.


Opknappen sintelpad in de Kloeve

Het sintelpad is op plaatsen opgeknapt en er is inmiddels een aansluiting gemaakt ter hoogte van de H.J. Van Dijkstraat.


Zeebrapad terhoogte van H.J. Van Dijkstraat en de Steiger.

Hierover zijn we nog in gesprek met de gemeente.


Opknappen brandgangen Dr. Gravemeijerstraat

Inmiddels  zijn de bewoners van deze straat door de gemeente aangeschreven met het aanbod deze brandgang over te nemen. Meer info hierover volgt later.


Plaatsen AED kasten.

De dorpraad is van plan om verspreid door het dorp op een drietal strategische plaatsen een AED te plaatsen zodat deze in geval van calamiteiten sneller bereikbaar zijn en sneller begonnen kan worden met levensreddend handelen.

Later meer info hier over.


Beter  bijhouden gras en parken.

De gemeente heeft toegezegd om vanaf 2015 6 keer per jaar te zullen gaan maaien in plaats van de huidige 3 keer.


Maaien op kruisingen

We zijn in overleg met het waterschap om op kruisingen van de polderwegen vaker te maaien om zo onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Hierover zijn op dit moment nog geen toezeggingen gedaan.


Meer bomen in het dorp.

De gemeente is bereid om, als er een geschikte locatie wordt gevonden, bomen (knotwilgen) te planten in het dorp, mits deze door de dorpsbewoners zelf worden onderhouden. Hiervoor zijn inmiddels vrijwilligers gevonden. Op dit moment zijn we aan het inventariseren waar deze bomen eventueel geplant kunnen worden. Heeft u tips? We horen het graag!


Vervangen straatverlichting, herinrichting Groenplein en Oudkerkseweg

Dit staat in principe gepland voor 2015. De gemeente wil in principe standaard kwaliteit straatverlichting plaatsen. Op verzoek van de dorpsraad wordt nu ook gekeken naar andere uitvoeringen van de verlichting zolang deze binnen het budget vallen. Restrictie hierbij is ook dat het energieverbruik en de onderhoudskosten niet toenemen en liever nog afnemen.

Ook is de gemeente van plan in 2015 een aanvang te nemen met het herinrichten van het Groenplein en de Oudkerkseweg.

Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die zitting willen nemen in een werkgroep die plannen hiervoor gaat uitwerken.

Lijkt het je leuk om bij dit proces betrokken te worden en ben je bereid hiervoor wat tijd vrij te maken neem dan contact op met de dorpsraad.


Gladheidsbestrijding

Gekeken wordt of het zinvol is om op enkele plaatsen waarop dit moment weinig aan gladheidsbestrijding wordt gedaan zoutbakken te plaatsen. Hierover later meer.


Totaalplan

De gemeente heeft ons gevraagd een totaal plan te maken voor Giessen-Oudekerk, dit in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang binnen ons dorp. Hierdoor kan het mogelijk in het investeringsplan van de gemeente worden opgenomen en zo meer financiering worden gevonden.